Samtalsterapi och coachning centralt i Stockholm och Solna

Lena Johansson

 

Psykosyntes - ett förhållningssätt till livet.. 

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv."

Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare

Psykosyntes är en psykologisk modell som fokuserar på våra utvecklingsmöjligheter och våra potentialer. Dess viktigaste bidrag till den moderna psykologin är viljan att ständigt se människan ur två synvinklar: Dels att vi är större än våra sår och begränsningar, dels att bortom våra försvar spirar stora möjligheter. Vi har alla en historia som format oss på gott och ont, men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte tjänar oss längre och växa som individer.

Människans behov av mening i livet, av ett andligt liv, anses vara lika stort som de biologiska och sociala behoven. Människan befinner sig i ständig utveckling i riktning mot förverkligande av sina inneboende, ofta slumrande, resurser. 

Ett kännetecknande drag i psykosyntesen är betoningen av vilja och människans ständiga konfrontationer med val och beslut, de motiv som styr dessa samt konsekvenserna av dem. Vi är inte viljelösa slavar under vårt inre - när människan upplever sig själv som orsak, är hon som mest sig själv.

Vår personlighet består av olika roller som spelas vid olika tidpunkter och i olika situationer, s.k. delpersonligheter. Om en person identifierar sig med dessa roller och fastnar i dem (falsk identifikation), förlorar hon kontakten med en djupare identitetskänsla, kärnpersonligheten. Roberto Assagioli menar att vi upplever psykisk smärta och känslor av meningslöshet då de olika inre elementen inte har inbördes kontakt eller är i konflikt med varandra. En viktig del av terapin är att lära sig observera delpersonligheterna och pröva att avidentifiera sig med dem.

Bakom delpersonligheterna och det medvetna självet finns ett högre eller transpersonellt själv som existerar på en andlig, universell nivå. Detta högre själv är människans enande centrum för hela personligheten. Målet i livet är att upptäcka och ge uttryck åt det innersta självet.

Psykosyntesen innebär också att arbeta terapeutiskt med flera metoder än samtalet, såsom vägledda visualiseringar, enkla meditationer, gestalttekniker, skrivande och målande.

Läs mer om psykosyntes på PsykosyntesAkademins hemsida.